Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Tree to Be

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a) het verwerven van financiële en andere middelen om bomen te planten in het belang van het welzijn en voortbestaan van mens en dier.
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Tree to Be
Telefoonnummer: 0620960058
K.v.K. 67319513
RSIN/Fiscaal nummer: 856929827
Website adres: www.treetobe.nl
E-mail: treekeeper@treetobe.nl

Adres: Herenstraat 42
Postcode: 2271 CH
Plaats: Voorburg

Postadres: Herenstraat 42
Postcode: 2271 CH
Plaats: Voorburg

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: dhr. A. Ram.
Secretaris/Penningmeester: Mw. C. Dekker.


Ons beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
De stichting is per 14 November 2016 opgericht.