Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Omzien Naar Elkaar

Doelstelling
Het op materiele en immateriele wijze verlenen van ondersteuning aan personen of instellingen die ondersteuning behoeven en zich daartoe niet tot een andere persoon of instelling kunnen wenden en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de stichting bij haar activiteiten uitgaat van een christelijke grondslag.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Omzien Naar Elkaar
Ook bekend als: Stichting Omzien Naar Elkaar
Telefoonnummer: 06-52245740
K.v.K. S41020868
RSIN/Fiscaal nummer: 8067.90.404
Website adres: www.stichtingone.nl
E-mail: stichtingone@gmail.com


Postadres: Postbus 149
Postcode: 7900 AC
Plaats: Hoogeveen

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
J. Lichtendonk voorzitter
H. Ringenier secretaris/penningmeester
H. Lenten bestuurslid


Ons beleidsplan
Wij helpen mensen, die door samenloop van omstandigheden op zichzelf terug geworpen zijn, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.

De activiteiten bestaan uit:

-sociaal, maatschappelijke ondersteuning.
Thema's zijn: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals en verwijzing naar professionele instanties.
Wij nemen de tijd om hem/haar het eigen verhaal te laten vertellen. Daarna wordt de hulpvraag samengevat. Wij nemen dan contact op met professionele hulpverleners en waar nodig werken wij samen met de betreffende instanties. Wij participeren dan in de netwerken rondom de client.Wij werken alleen in de Gemeente Hoogeveen. De client maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor.
Trefwoorden zijn: zorgvuldig luisteren, huisbezoek, samenwerking,hulpvraag formuleren.

-praktische ondersteuning

Thema's zijn: hulp aanreiken bij inrichting, zoeken naar meubelen, witgoed etc. Ook op voeding en kleding wordt gelet.
Wij helpen bij de inrichting van hun huis als zij werkelijk niets hebben.Een klussendienst verleent hulp bij schilderwerk, behangen, vloerbedekking, ophangen van spullen. Wij verwijzen ook door naar kledingbank en Voedselbank.
Wij geven veelal financiele ondersteuning. Wij hebben goede contacten met diverse bedrijven, waar wij goederen tegen gereduceerde prijzen kunnen afnemen.
Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.
Trefwoorden zijn: aanvraag (nood)pakket Voedselbank en aanmelding Kledingbank, samenwerken, vrijwilligers begeleiden.

-Inkomensondersteuning

Thema's zijn: verwijzing naar professionele instanties
voor lokale en landelijke regelingen voor subsidie, toelagen, toeslagen en kwijtscheldingen, ordenen administratie en schuldhulpverlening.
De lijnen zijn kort. Wij werken samen met de Gemeente, Stichting Welzijnswerk, Humanitas Thuisadministratie, Stichting Schuldhulpmaatjes, Gemeentelijke Kredietbank.
De financiën worden dan op de rij gezet en onze doelstelling is, dat men na verloop van tijd weer zelfstandig verder kan. Soms is budgetbeheer en/of schuldsanering noodzakelijk (GKB).
Trefwoorden zijn: verwijzing, begeleiding naar officiële instanties.

Wij werken samen met het Diaconaal Platform te Hoogeveen in de vorm van een gezamenlijk spreekuur, welke plaats vindt de eerste en derde maandagavond van de maand.

Wel dient benadrukt te worden, dat wij een zelfstandige stichting zijn, waar men zich rechtstreeks tot kan wenden.

In december worden een aantal voedselpakketten uitgereikt.
Stichting Welzijnswerk, Gemeente Hoogeveen, Voedselbank
en Het Leger des Heils selecteren een aantal gezinnen en alleenstaanden, welke hiervoor in aanmerking komen.
In 2016 werden ruim 300 pakketten uitgegeven.
Deze pakketten worden door St.One betaald.

Onze inkomsten bestaan uit giften van donateurs (particulieren en bedrijfsleven).
Voorts ontvangen wij regelmatig giften van serviceclubs,
zoals de Rotary, Soroptimistenclub.
De uitgaven bestaan uit: uitgifte voedselpakketten in december, inrichting huis en aanschaf witgoed voor clienten, verstrekken van leefgeld en het leveren van fietsen in samenwerking met Stichting Leergeld.

Ons beloningsbeleid
Er zijn naast de drie bestuursleden drie vrijwilligers werkzaam. Geen van allen worden met een beloningsbeleid gehonoreerd.
Wij zijn puur een vrijwilligersorganisatie.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Zie onder beleidsplan en onder 2015 en 2016.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Zie onder beleidsplan en onder 2015 en 2016

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Zie onder beleidsplan en onder 2015 en 2016

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Wij nemen deel aan het spreekuur, welke twee keer per maand op maandagavond gehouden wordt. Vrijwilligers van St.One en het Diaconaal Platform draaien om tourbeurten mee.

Wij hebben ongeveer 110 clienten geholpen op het gebied van
sociale maatschappelijke ondersteuning, financiele ondersteuning en inkomensondersteuning.

Er zijn in samenwerking met diverse organisaties (zie het beleidsplan)bijna 300 voedselpakketten uitgegeven in december.

Voorts worden periodiek besprekingen gevoerd met SWW, Voedselbank, Kledingbank, Humanitas,Diaconaal Platform in de vorm van een tweemaandelijks overleg.

Ook schuiven wij aan bij het bestuursoverleg informele zorg van de Gemeente Hoogeveen, 4 keer per jaar.

Daarnaast zijn er contacten met Sociale Zaken en Woningbouwverenigingen.Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Wij nemen deel aan het spreekuur, welke twee keer per maand op maandagavond gehouden wordt. Vrijwilligers van St.One en het Diaconaal Platform draaien om tourbeurten mee.

Wij hebben ongeveer 90 clienten geholpen op het gebied van
sociale maatschappelijke ondersteuning, financiele ondersteuning en inkomensondersteuning.
T.o.v. 2015 is het aantal clienten iets terug gelopen, aangezien er minder vrijwilligers beschikbaar zijn.

Er zijn in samenwerking met diverse organisaties (zie het beleidsplan)ruim 300 voedselpakketten uitgegeven in december.

Voorts worden periodiek besprekingen gevoerd met SWW, Voedselbank, Kledingbank, Humanitas,Diaconaal Platform in de vorm van een tweemaandelijks overleg.

Ook wonen wij het bestuursoverleg informele zorg van de Gemeente Hoogeveen bij,4 keer per jaar.

Daarnaast zijn er contacten met Sociale Zaken en Woningbouwverenigingen.

Stichting Leergeld is eind vorig jaar opgericht. Ook hier worden besprekingen mee gevoerd. Met name de levering van fietsen speelt hier een rol.

En er is vorig jaar een armoedenota opgesteld door de Gemeente Hoogeveen, waar wij aan bij hebben gedragen
in de vorm van besprekingen, opstellen nota's.Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Wij nemen deel aan het spreekuur, welke twee keer per maand op maandagavond gehouden wordt. Vrijwilligers van St.One en het Diaconaal Platform draaien om toerbeurten mee.

Wij hebben ongeveer 100 clienten geholpen op het gebied van
sociaal maatschappelijke ondersteuning, financiele ondersteuning en inkomensondersteuning.

T.o.v. 2016 is het aantal geholpen clienten iets toegenomen.

Er zijn in samenwerking met diverse organisaties (zie het beleidsplan) ruim 350 voedselpakketten uitgegeven in
december.

Voorts worden periodiek besprekingen gevoerd met SWW, Voedselbank, Kledingbank, SWW, Gemeente Hoogeveen, Diaconaal Platform in de vorm van een tweemaandelijks overleg.

Ook wonen wij het bestuursoverleg informele zorg van de Gemeente Hoogeveen bij, 2 keer per jaar.

Tevens hebben wij contacten met Stichting Leergeld.
Hier speelt met name de levering van fietsen een rol.

Ook zijn er contacten met de Gemeente Hoogeveen inzake
wederzijdse clienten.


Financiële verantwoording 2015
Balans per ult 2015

Vlottende Activa
Vorderingen 821
Ov. vorderingen 157
Totaal 978

Liquide middelen 35.555

Totale Activazijde 36.533

Eigen Vermogen 32.913
Kortlopende
Schulden 3.620
Totale Passivazijde 36.533

Toelichting:
Vlottende Activa:
Vordering hulp
verlenende instantie 821
Rente spaarrekening 157
Totaal 978

Liquide middelen
Rek.crt ING 3.055
Spaarrekening ING 32.500

Eigen Vermogen
ult 2014 34.434
Negatief resultaat-/- 1.521
Eigen Vermogen
ult 2015 32.913

Kortlopende schulden
Te betalen vleesbonnen
inzake levensmiddelen-
pakketten 3.500
Ov.Schulden 120
Totaal 3.620


Staat van baten en lasten 2015:
Ontvangsten 21.727
Uitgaven 23.248
Negatief resultaat-/- 1.521

Toelichting staat van
baten en lasten

Inkomsten
Donaties 2.932
Levensmiddelen-
pakketten 18.638
Rente spaarrekening 157
Totaal 21.727

Uitgaven:
Projecten 21.349
Kosten Inloopuur 68
Telefoon 425
Verzekering 448
Drukwerk,porti 592
Rente en bankkosten 251
Ov.kosten 115
Totaal 23.248
Resultaat -/- 1.521
Financiële verantwoording 2016
Balans per ult 2016

Vlottende Activa 70

Liquide middelen 31.246
Totale Activazijde 31.316

Eigen Vermogen 26.751

Kortlopende
schulden 4.565
Totale Passivazijde 31.316

Toelichting
Vlottende middelen
Rente spaarrekening 70
Totaal 70

Liquide middelen
Rek.crt ING 1.246
Spaarrekening ING 30.000
Totaal 31.246

Eigen Vermogen
ult 2015 32.913
Negatief resultaat-/- 6.162
Eigen Vermogen
ult 2016 26.751

Kortlopende schulden
Te betalen vleesbonnen
inzake levensmiddelen-
pakketten 4.450
Ov.Schulden 115
Totaal 4.565


Staat van baten en lasten 2016:

Ontvangsten 20.759
Uitgaven 26.921
Negatief resultaat-/- 6.162

Toelichting staat van
baten en lasten

Inkomsten
Donaties 2.113
Levensmiddelen-
pakketten 18.576
Rente spaarrekening 70
Totaal 20.759

Uitgaven:
Projecten 25.006
Telefoon 373
Verzekering 448
Drukwerk,Porti 629
Rente en bankkosten 250
Ov.kosten 215
Totaal 26.921
Resultaat -/- 6.162


Financiële verantwoording 2017
Balans per ult 2017

Vlotten activa 24
Liq.middelen 25.316
Totaal 25.340

Eigen vermogen 20.489
Kortlopende
schulden 4.851
Totaal 25.340

Toelichting
Vlottende Activa
Rente spaarrekening 24

Liquide middelen
ING Rek.crt 316
ING Spaarrekening 25.000
Totaal 25.316

Eigen Vermogen
ult 2016 26.751
Negatief resultaat
2017 -/- 6.262
Eigen Vermogen
ult 2017 20.489

Kortlopende
schulden
Te betalen vleesbonnen
inzake levensmiddelen-
pakketten 4.750
Ov. Schulden 101
Totaal 4.851

Staat van baten
en lasten 2017
Inkomsten 25.979
Uitgaven 32.241
Negatief resultaat 6.262 -/-

Toelichting staat
van baten en
lasten
Inkomsten
Donaties 4.362
Prot.Kerken
Nederland 4.087
Voedselpakketten 11.105
Schenking
Vrijwilligers-
vergoeding 3.000
Subsidie Gem. Hgv 3.400
Rente spaarrekening 25
Totaal 25.979

Uitgaven
Projecten 27.283
Telefoonkosten 342
Verzekering 448
Drukwerk,Porti 455
Rente en bankkosten 298
Vrijwilligers
vergoeding 3.000
Ov. kosten 415
Totaal 32.241