Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Imagine Change

Doelstelling
Het doel van de Stichting is het steunen van individuen, projecten en organisaties ter bevordering van de algemene ontwikkeling en ontwikkelingen die een maatschappelijke relevantie hebben en bijdragen aan welzijn, cultuur, bevordering van duurzaamheid en onderwijs, wetenschap en onderzoek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

(a) Het verrichten van schenkingen aan andere algemeen nut beogende instellingen die soortgelijke doelen als die van de stichting nastreven; en
(b) Het zorgvuldig beheren van haar vermogen, zodat de inkomsten en het rendement daarvan de stichting duurzaam in staat zal stellen om haar doelstellingen te verwezenlijken.

De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Imagine Change
Ook bekend als: Stichting Imagine Change
K.v.K. 68021135
RSIN/Fiscaal nummer: 857269082
E-mail: Chris@vandervorm.com

Adres: Planciusstraat 17D
Postcode: 1013MD
Plaats: Amsterdam

Postadres: Planciusstraat 17D
Postcode: 1013MD
Plaats: Amsterdam

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

• Christiaan van der Vorm (voorzitter en secretaris)
• Celine de Nerée tot Babberich (penningmeester)
• Bjorn Jan ter Kuile (algemeen bestuurslid)


Ons beleidsplan
Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting richten zich momenteel op het mogelijk maken van een filmproductie over een Nigeriaanse artieste genaamd Ifeoma Fafunwa die middels de door haar geschreven en geregisseerde theatervoorstelling "Hear Word!" een bijdrage wil leveren aan ontwikkeling en verandering in de sloppenwijken van Nigeria. Het overkoepelende thema van de film is de maatschappelijke ongelijkheid van mannen en vrouwen. Niet alleen in Nigeria, maar wereldwijd. Na voltooiing van de productie wordt deze dan ook internationaal gedistribueerd. De voorzitter van de Stichting is als regisseur nauw betrokken bij deze filmproductie.

Om dit project mogelijk te maken zal de Stichting een renteloze lening verstrekken aan de (Nederlandse) producent van de film. De lening is enkel opeisbaar indien winst wordt gerealiseerd met de film. Daarnaast zal de Stichting een gift doen aan de Nigeriaanse artieste ten behoeve van het mogelijk maken van de theaterproductie. Onderdeel van deze gift is het steunen van lokale artiesten zodat dezen worden opgeleid om deel te nemen aan de theaterproductie.

Nadat de theaterproductie is opgevoerd, zal het podium – dat zal worden gebouwd met behulp van de Stichting – blijven bestaan met als doel een ontmoetingsplaats voor vrouwen in de sloppenwijk te creëren. Om de bereikbaarheid van het podium (zowel in verband met de opvoering van de theaterproductie als ook als latere ontmoetingsplaats voor vrouwen) noodzakelijkerwijs te vergroten, is met behulp van de Stichting een brug gebouwd waardoor verschillende gedeelten van de sloppenwijk met elkaar worden verbonden. Een jaar na de opvoering van de theatervoorstelling zal in het kader van het filmproject worden vastgesteld wat de impact is geweest van de toneelvoorstelling en het podium op de vrouwelijke gemeenschap in de sloppenwijk.

Mochten er opbrengsten worden gerealiseerd met de filmproductie, dan zullen deze ten goede komen aan de Stichting en worden besteed binnen het kader van de doelstelling.


Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Momenteel is het vermogen gevormd uit donaties van particulieren.

De kosten van het beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting. Tot op heden zijn er nog niet of nauwelijks kosten gemaakt voor werving van gelden.

Fondsenbeheer

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat fondsen die niet direct worden besteed aan de algemeen nuttige doelstelling op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een rentedragende rekening bij de ABN AMRO Bank.

Het eventueel beleggen van het vermogen zal zoveel mogelijk risicoloos dan wel risico laag zijn. Het bestuur van de Stichting verwacht echter geen (substantieel) vermogen aan te houden.

Schenkingen/bestedingen

Het voornemen bestaat dat de ontvangen schenkingen en het netto resultaat (netto resultaat is het bruto beleggingsresultaat verminderd met (i) de te maken kosten, (ii) de verwachte inflatie en (iii) de te maken kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting) in zijn geheel (doch minstens 90%) (in elk jaar of eventueel in het daaropvolgend jaar) worden gebruikt voor schenkingen aan ANBI’s / projecten die vallen binnen de doelomschrijving van de Stichting.

De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting.

Ons beloningsbeleid
Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.